PR Newswire: nyheter distribution, inriktning och uppföljning

Oasmia och Abbott tecknar globalt samarbetsavtal för den veterinäronkologiska marknaden

UPPSALA, Sverige, January 9, 2013 /PRNewswire/ --

Oasmia och Abbott har ingått ett exklusivt globalt samarbetsavtal beträffande Oasmias två första produktkandidater inom Animal Health, Paccal® Vet och Doxophos® Vet. Avtalet utökar formerna för och omfattningen av det samarbete för dessa två produkter som inleddes 2009 mellan Oasmia och Abbott avsevärt.

Klicka här för att se Multimedia News Release:

http://www.multivu.com/mnr/58670-Oasmia-Abbott-canine-oncology-agreement 

Enligt avtalsvillkoren för det utökade avtalet kommer Abbott Animal Health erhålla exklusiva licens- och distributionsrättigheter till produkterna för i stort sett hela världen. Oasmia kommer att erhålla en förskottsbetalning och kan få ytterligare betalningar uppgående till 21,5 MUSD, när bolaget uppnår olika milstolpar kopplade till utveckling och försäljning. Vidare kommer Oasmia att erhålla en garanterad minimiroyalty som ökar när olika försäljningsnivåer uppnås. Oasmia kommer fortsättningsvis att bekosta forskning, utveckling och tillverkning av Paccal Vet och Doxophos Vet.

- Jag är väldigt nöjd med att vi har uppnått detta utökade avtal. Vi kommer nu att ha en partner i världsklass för i stort sett hela den globala veterinäronkologiska marknaden, vilket är mer i linje med vår långsiktiga strategi. Som ett komplement till de redan etablerade marknaderna i de industrialiserade länderna ser vi en stor marknadspotential i utvecklingsländerna allteftersom nya medicinska innovationer tillåter hängivna ägare att behandla allt fler hälsoproblem hos sina älskade husdjur, säger Oasmias VD Julian Aleksov.

Avtalet omfattar inte rättigheterna till Paccal® Vet Ryssland, Japan och Oberoende Staters Samfund (OSS), eller rättigheterna till Doxophos® Vet i Ryssland och OSS.

Cancer är den största orsaken till sjukdomsrelaterade dödsfall hos hundar, med upp till 3 miljoner nya diagnosticerade fall varje år i världen. Nästan 50 procent av hundar 10 år eller äldre kommer att dö i cancer varje år. Cancer har noterats i större frekvens hos vissa raser, framför allt Golden Retriever, Boxer och Greyhounds. Denna noterade förekomst hos vissa raser antyder att det finns en viss genetisk predisposition för vissa cancerformer, även om miljöfaktorer också spelar stor roll. Forskare studerar både hund- och mänskligt genom för att förstå genetiken bakom cancer.

Om Paccal® Vet

Paccal® Vet är en ny formulering av cellgiftet paklitaxel i kombination med Oasmia Pharmaceutical AB's patenterade plattform XR-17, en nanoteknologiskt framställd modell som kan användas för att öka lösligheten hos substanser, som t.ex. paklitaxel, ett av de mest använda cellgifterna i världen. Många paklitaxelpreparat är baserade på fettlösliga formuleringar och ger därmed ett antal bieffekter, både hos hund och i människa. I människa kan dessa biverkningar oftast kontrolleras med premedicinering, medan reaktionen i hund oftast är dödlig trots premedicinering. Ansökan om marknadsgodkännande för Paccal® Vet befinner sig under granskning av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Om Doxophos® Vet

Den aktiva substansen i Doxophos® Vet är doxorubicin, en av världens mest använda cytotoxiska substanser. Permanenta skador på hjärtmuskeln kan uppstå efter en omedelbar, hög exponering av doxorubicin vid intravenös administrering. I Doxophos® Vet bildar doxorubicin ett olösligt salt med det nyutvecklade hjälpämnet XR-17 som därefter bildar nanopartikulära miceller vid rekonstituering i lämpligt vattenbaserat lösningsmedel. Hypotesen bakom utvecklandet av Doxophos® Vet är att risken för en allvarlig hjärtpåverkan minskar och som en följd av det kan en högre dos ges med bättre effekt som resultat. Doxophos Vet har erhållit MUMS-designering av FDA och befinner sig i klinisk utveckling.

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ OMX: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange.

Om Abbott Animal Health

Abbott Animal Health ägnar sig åt att skapa en bättre framtid för djur, ägare och veterinärer. Abbotts utbildningsprogram, omfattande träningsverktyg, expertis och teknisk service har satt standarden inom branschen. Produkter från Abbott används vid tusentals veterinärsjukhus och kliniker varje dag.

Om Abbott

Abbott är ett globalt läkemedelsföretag dedikerat till att förbättra livskvalité genom att utveckla produkter och teknologier över hela det medicinska spektrat. Med en portfölj innehållande ledande produkter inom diagnostik, medicinska apparatur, kosttillskott och generiska preparat, levererar Abbott till människor i över 150 länder. Abbott har ungefär 70 000 anställda.

Oasmia Pharmaceutical AB framåtblickande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande information. Denna information är baserad på förväntningar grundade på tillgänglig information och antaganden, vilka är föremål för risker och osäkerheter, som kan medföra att faktiska resultat skiljer sig markant från denna framåtblickande information. Dessa risker och osäkerheter omfattar, men är ej begränsade till, inhemska och internationella ekonomiska förhållanden, villkor inom bransch och marknad, generella förändringar i räntor och valutor, slutförande och avslutande av kliniska prövningar, inhämtning av godkännanden, hävdanden och oro över produktsäkerhet och effekt, teknologiska framsteg, inhemska och internationella hälsovårdsreformer, förändringar i lagar och förordningar, med avseende på både Paccal® Vet och Doxophos® Vet. Bolaget avsäger sig alla intentioner och krav på att uppdatera och revidera någon framåtblickande information beroende på ny information, framtida händelser eller på något annat sätt. Detta pressmeddelande innehåller information om läkemedel (inklusive läkemedel under utveckling) men är inte menat att, eller gör, någon framställning, garantier eller påståenden om effekt eller effektivitet hos dessa läkemedel eller ger några medicinska råd över huvud taget.

Mer information finns på http://www.nasdaqomxnordic.com, http://www.boerse-frankfurt.de, http://www.oasmia.com, http://twitter.com/oasmia

"Oasmia är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari, 2013 kl. 13.00."Video: http://www.multivu.com/mnr/58670-Oasmia-Abbott-canine-oncology-agreement

SOURCE Oasmia Pharmaceutical ABJournalister och bloggare

Besök PR Newswire för journalister för utsläpp, foton och anpassas matar bara för Media.

Visa och hämta arkiverade video Innehållet distribueras av MultiVu på Den digitala Center.

 

Skapa innehåll för din webbplats

Förbättra din webbplats eller blogg med PR Newswires skräddarsydda nyhetsflöden.
börja idag.

 

 
 
 

Kontakta PR Newswire

Skicka oss ett mail till stockholm@prnewswire.se eller ring oss på +46 (0)8 507 413 00

 

 
 
 

Bli en PR Newswire kund

Begär mer information, se PR Newswire produkter & tjänster eller ring oss på +46 (0)8 507 413 00

 

 
 
  1. Produkter & tjänster
  2. Pressmeddelanden
  3. Kontakta PR Newswire